University of Toyama Institute of Natural Medicine English
  Research Staff Members Publications Field Investigation Links  
                         

Members

 
D3 Mai ASANUMA
D2 (Oct) Zolboo BATSUKH
D1 (Oct) Huan-Huan YU
M2 Zhi-Yan HOU
M2 Han-Pei ZHANG
M2 (Oct) Yasenjiang AXIMU
M2 (Oct) Qun-Dong LIU
B6 Aimi SHIRAKAWA
B6 Yuki TOMITA
B5 Kenichiro HOTTA
B5 Shin KIMIJIMA
B4 Shiori TAKAO
B4 Shiho HANAZAWA
B3 Yoshimasa YAMAMOTO
 
© Shoyaku Shigen Kagaku Bun'ya

Division of Pharmacognosy,
Institute of Natural Medicine, University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama, 930-0194, Japan
TEL: 81-76-434-7601 / FAX: 81-76-434-5064
Institute of Natural Medicine
University of Toyama